9 Kişinin mal varlığı donduruldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından imzalanan Malvarlığının Dondurulması Kararlarının Kaldırılması Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan Karar kapsamında; Rahmi Bıyık, Cemal Uşak, İbrahim Çoban, İsa Teres, Medeni Sayılgan, Musa Çetiner, Şahabettin Çotak, Uğur Dal, Fırat Özgür isimli kişilerin malvarlığının dondurulması kararları kaldırıldı.

Kararda şöyle denildi;

6415 sayılı Kanunun 7’nci maddesi uyarınca, aynı Kanunun 3’üncü ve 4’üncü maddesi kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdiği hususunda makul sebeplerin varlığının ortadan kalkmasına istinaden ekli listede adı geçen kişiler hakkında 06.04.2021 tarih ve 2021/1 sayılı Malvarlığının Dondurulması Kararı ile 20.10.2021 tarih ve 2021/2 sayılı Malvarlığının Dondurulması Kararının kaldırılması kararlaştırılmıştır.

6415 SAYILI KANUNUN 3,4 VE 7. MADDELERİ

Fon sağlanması veya toplanması yasak fiiller
MADDE 3 – (1) Aşağıda sayılan fiillerin gerçekleştirilmesi amacıyla fon sağlanması
veya toplanması yasaktır:
a) Bir halkı korkutmak veya sindirmek ya da bir hükûmeti veya uluslararası kuruluşu
herhangi bir eylemi gerçekleştirmeye veya gerçekleştirmekten kaçınmaya zorlamak amacıyla,
kasten öldürme veya ağır yaralama fiilleri.
b) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında terör suçu
olarak kabul edilen fiiller.
c) Türkiye’nin taraf olduğu;
1) Uçakların Kanun Dışı Yollarla Ele Geçirilmesinin Önlenmesi Hakkında Sözleşmede,
2) Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Kanun Dışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin
Sözleşmede,
3) Diplomasi Ajanları da Dahil Olmak Üzere Uluslararası Korunmaya Sahip Kişilere
Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşmede,
4) Rehine Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşmede,
5) Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Hakkında Sözleşmede,
6) Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Kanun Dışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin
Sözleşmeye Munzam, Uluslararası Sivil Havacılığa Hizmet Veren Havaalanlarında Kanun
Dışı Şiddet Olaylarının Önlenmesine İlişkin Protokolde,
7) Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşmede,
8) Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı
Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokolde,
9) Terörist Bombalamalarının Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşmede,
yasaklanan ve suç olarak düzenlenen fiiller.

Terörizmin finansmanı suçu
MADDE 4 – (1) 3 üncü madde kapsamında suç olarak düzenlenen fiillerin
gerçekleştirilmesinde tümüyle veya kısmen kullanılması amacıyla veya kullanılacağını bilerek
ve isteyerek belli bir fiille ilişkilendirilmeden dahi bir teröriste veya terör örgütlerine fon
sağlayan veya toplayan kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı
takdirde, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) (Ek:27/12/2020-7262/36 md.)(1) Birinci fıkrada sayılan fiillerin, örgütü kuran veya
yöneten ya da örgüt üyesi tarafından gerçekleştirilmesi hâlinde bu kişiler hakkında örgüt kurmak,
yönetmek veya örgüte üye olmak suçları uyarınca verilecek ceza üçte birine kadar artırılır.
(3) Birinci fıkra hükmüne göre ceza verilebilmesi için fonun bir suçun işlenmesinde
kullanılmış olması şartı aranmaz
(4) Bu madde kapsamına giren suçların kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye
kullanılmak suretiyle işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(5) Suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, bunlara özgü
güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
(6) Suçun, yabancı bir devlet veya uluslararası bir kuruluş aleyhine işlenmesi hâlinde,
soruşturma ve kovuşturma yapılması Adalet Bakanının talebine bağlıdır.
(7) 3713 sayılı Kanunun soruşturmaya, kovuşturmaya ve infaza ilişkin hükümleri, bu
suç bakımından da uygulanır.
(8) (Ek: 14/4/2016-6704/29 md.) Bu suç bakımından 5271 sayılı Ceza Muhakemesi
Kanununun;
a) 133 üncü maddesinde yer alan şirket yönetimi için kayyım tayini,
b) 135 inci maddesinde yer alan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması,
c) 139 uncu maddesinde yer alan gizli soruşturmacı görevlendirilmesi,
ç) 140 ıncı maddesinde yer alan teknik araçlarla izleme,
tedbirlerine ilişkin hükümler uygulanabilir. (Ek cümle:27/11/2020-7262/36 md.)
Ayrıca, 13/11/1996 tarihli ve 4208 sayılı Kanunda yer alan hükümlere göre kontrollü teslimat
tedbirine karar verilebilir.

Yabancı devletlere yapılacak malvarlığının dondurulması talepleri ile Türkiye’de
bulunan malvarlığı hakkında yapılacak işlem

MADDE 7 – (1) (Değişik:27/12/2020-7262/38 md.) 5 inci ve 6 ncı maddelerde
düzenlenen hususlar dışında, Değerlendirme Komisyonu, 3 üncü ve 4 üncü madde kapsamına
giren fiilleri gerçekleştirdiği hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden kişi, kuruluş
veya organizasyonların yabancı ülkelerde bulunan malvarlığının dondurulması talebiyle
Cumhurbaşkanına öneride bulunulmasına karar verebilir.
(2) Yabancı devletlere yapılacak malvarlığının dondurulması talepleri hakkındaki
Cumhurbaşkanı kararı, Dışişleri Bakanlığı tarafından talepte bulunulan devlete bildirilir.(3)
(3) (Ek:27/12/2020-7262/38 md.) 5 inci ve 6 ncı maddelerde düzenlenen hususlar
dışında, mahkemelerce terör örgütü olduğuna kesin olarak karar verildikten sonra 3 üncü ve 4
üncü madde kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdiği hususunda makul sebeplerin varlığına
istinaden kişi, kuruluş veya organizasyonların Türkiye’de bulunan malvarlığının
dondurulmasına ve bu makul sebeplerin ortadan kalkması hâlinde malvarlığının
dondurulmasının kaldırılmasına Değerlendirme Komisyonunun önerisi üzerine Hazine ve
Maliye Bakanı ile İçişleri Bakanı tarafından birlikte karar verilebilir.
(4) (Ek:27/12/2020-7262/38 md.) Üçüncü fıkra kapsamında verilen malvarlığının
dondurulmasına ilişkin karar derhâl uygulanır ve kırk sekiz saat içinde, Hâkimler ve Savcılar
Kurulu tarafından belirlenen Ankara ağır ceza mahkemesinin onayına sunulur. Mahkeme, makul
sebeplerin varlığı yönünden yapacağı inceleme neticesinde malvarlığının dondurulması kararının
devamına veya kaldırılmasına beş gün içinde karar verir ve sonucu derhâl Başkanlığa bildirir.
Mahkemenin kararlarına karşı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilir.
(5) (Ek:27/12/2020-7262/38 md.) Değerlendirme Komisyonu, Türkiye’de bulunan
malvarlığının dondurulmasına ilişkin kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından itibaren en
geç altışar aylık dönemlerle makul sebeplerin varlığının devam edip etmediğini
değerlendirerek önerisini ilgili bakanlara sunar.
(6) (Ek:27/12/2020-7262/38 md.) İlgililer tarafından malvarlığının dondurulması
kararının kaldırılmasına ilişkin talepler Değerlendirme Komisyonuna yapılır. Komisyon,
taleplere ilişkin önerisini ilgili bakanlara sunar. Yerinde görülmeyen talepler dördüncü fıkra
uyarınca karar verilmek üzere ilgili mahkemeye gönderilir.
(7) (Ek:27/12/2020-7262/38 md.) Üçüncü fıkra uyarınca, Türkiye’de bulunan
malvarlığının dondurulmasına karar verildiği takdirde ilgililer hakkında Ceza Muhakemesi
Kanunu uyarınca soruşturma açılması talebiyle suç duyurusunda bulunulmasına Başkanlık
tarafından karar verilir. Soruşturma ve kovuşturma sonucunda verilen kararlar Değerlendirme
Komisyonuna sunulmak üzere Başkanlığa gönderilir

patronlardunyasi.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir